June 7, 2022

Zoom และ Genesys ประกาศข้อตกลงเชิงกลยุทธ์ โดยมีเป้าหมายเฉพาะอยู่ที่ Zoom Phone เพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกันและประสบการณ์ของลูกค้า

Genesys เปิดใช้งานช่องสัญญาณทางตรงและทางอ้อมด้วยโซลูชัน Zoom Phone และ Genesys Cloud CX ร่วมกัน ซานโฮเซ่ แคลิฟอร์เนีย และซานฟรานซิสโก, June 06, 2022

Read More