Filipino News: 8-Point Labor and Employment Agenda, inilahad ni Bello

Inilahad kamakailan ni Kalihim Silvestre H. Bello III ang inisyal na Eight-Point Platform and Policy Agenda ng Kagawaran ng Paggawa at Empleo (DOLE) na titiyak sa sama-samang pag-unlad, tagumpay, at katarungan ng mga manggagawang Filipino at ng kanilang pamilya.

"Ang ilan sa mga aspeto ng inisyal na eight-point platform and policy agenda ng DOLE ay patuloy pa ring isinaayos, samantalang ang iba ay nangangailangan ng tiyak at agarang aksyon," ani Bello.

"Ang Eight-Point Labor and Employment Agenda ang kontribusyon ng Kagawaran upang makamit ang hangarin ni Presidente Rodrigo R. Duterte para sa ating manggagawa, sa kanilang pamilya, gayundin sa mga employer, na magkaroon ng burukrasya na matapat, masipag at epektibong institusyon na nakahandang magsilbi sa mga Filipino," aniya.

Idinagdag ni Kalihim Bello na ang Eight-Point Platform and Policy Agenda ay ang pagtataguyod ng empleo at pagpapalakas ng mga kakayahan ng manggagawa; pagtitiyak na napoprotektahan ang kanilang kagalingan at karapatan; at pagpapalaganap ng malakas at matatag na industriya sa pakikipagtutulungan ng iba't ibang sektor.

Upang maisakatuparan ang utos ni Presidente Duterte, ibabatay ang mga programa, serbisyo at proyekto ng DOLE sa Eight-Point Labor and Employment Agenda.

Ang unang tala sa Eight-Point Labor and Employment Agenda ay ang patuloy na pagpapalakas at pagbabago ng DOLE para maging isang institusyon na epektibo, tumutugon, may layunin at pananagutan.

"Mag-uumpisa kami sa pag-aayos ng aming sariling tahanan upang tugunan ang kasalukuyan at kinakaharap na mga pagsubok. Upang umpisahan ang prosesong ito, inatasan ko ang lahat ng ahensiya na alamin at isumite ang lahat ng transaksiyon at proseso sa ilalim ng bawat programang kasalukuyang ipinatutupad, alamin ang process cycle time at kilalanin ang mga opisyal na may pananagutan upang matapos at makumpleto ang transaksiyon. Sa pangako ng Presidente, titiyakin namin na ang lahat ng transaksiyon ay matatapos o matutugunan sa loob ng 72 oras," ani Bello.

Kanya ring idinagdag na sisiguraduhin ng Kagawaran na ang mga kasalukuyang DOLE help desks/public assistance desks, gayundin ang quick reaction teams sa lahat ng opisina, ay may kakayahan upang umaksiyon sa pagpapatupad ng 72-hour transaction cycle, tugunan ang mga reklamo na may kaugnayan sa paglabag sa batas at mga katiwalian sa lahat ng ahensiya.

"Ang ikalawang tala sa ating labor and employment agenda ay tutugon sa patuloy na problema sa unemployment at underemployment. Alam natin na ang dahilan ay ang kakulangan sa oportunidad sa trabaho, hindi tugma ang kakayahan at trabaho, at limitadong impormasyon sa merkado sa paggawa.

Sinabi ni Bello na bagama't ang pribadong sektor ang may pangunahing responsibilidad sa paglikha ng trabaho, ang DOLE naman ang naatasan na palakasin ang kakayahan ng ekonomiya na makalilikha ng kalakal at serbisyo na may sapat na manggagawang may kakayahan at kasanayan.

"Ang ikatlong tala sa aming agenda ay tiyakin ang pagsunod sa batas-paggawa at sa karapatan ng manggagawa. Ang Kagawaran ay naatasan na proteksiyunan at galangin ang lahat ng karapatan sa paggawa bilang saligan sa pagpapaunlad ng disenteng trabaho. Inaasahan din namin ang boluntaryong pagtupad ng mga employer," ani Bello.

Gayunpaman, ipinaliwanag ni Bello na ang inspeksiyon ay mananatiling pangunahing programa ng Kagawaran kung saan na inaasahan na ang resulta nito ay ang pagsunod sa mga batas para sa karapatan ng mga manggagawa.

Kasama sa resultang ito ay ang mabawasan ng 50 porsiyento ang 'endo' o iligal na kontraktuwalisasyon at ang tuluyang pagwawakas nito sa 2017.

"Nilalayon ng DOLE ang mahigpit at pantay na pagpapatupad ng batas sa seguridad sa trabaho, upang matigil at mahinto ang anumang gawain tulad ng labor-only contracting," ani Bello.

"Ang ikaapat na tala sa agenda ay ang patuloy na pagpapalakas sa proteksiyon at seguridad ng ating ani Bello.bor-only contracting,"wain d ang batas upang mapiligiabaho.rograma ng Kagawaran sa pamamagitan ng baho overseas Filipino workers (OFWs). Ang pangunahing polisiya ni Presidente Duterte ay lumikha ng disenteng trabaho na may sapat na sahod para sa bawat Filipino upang wala ni isang Filipino na maghahanap ng trabaho sa ibang bansa dahil sa kagipitan o pangangailangan," ani Bello.

Ang ikalamang tala sa Labor and Employment Agenda, ayon kay Kalihim Bello, ay mabigyan ng higit na atensiyon ang mga programang nakatuon para maprotektahan at mapangalagaan ang ating manggagawa.

"Ang pangunahing papel natin sa proteksiyong panglipunan ay may kinalaman sa mga programang nakatuon sa ugnayan ng manggagawa at employer. Ang tuwirang pamamaraan ay ang seguridad panlipunan, kalusugan, suweldo ng manggagawa at pabahay. Kailangan nating tutukan ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng pagtugon sa mga problema kung paano maipapaabot ang mga programa, sapat na benepisyo, pagkukuhanan ng pondo, at pagpapanatili ng sistema sa seguridad panlipunan. Kinakailangan ang aktibo nating pagkilos sa pagbuo ng polisiya sa mga usapin tulad ng unemployment insurance at ang pagtatatag ng

antas ng proteksiyong panlipunan," ani Bello.

"Ang ika-anim sa ating agenda ay makamit ang matatag at pangmatagalang kapayapaan sa industriya ng paggawa na may malaya at demokratikong paglahok ng manggagawa at employer sa pagbubuo ng polisiya at mga desisyong nakakaapekto sa kanila," ani Bello.

Kanyang ipinaalam na titiyakin ng DOLE ang aktibong pagdadamayan sa pagitan ng manggagawa at employer, pagbubuo ng pamamaraan upang palakasin ang collective bargaining at iba pang uri ng partisipasyon sa loob at labas ng establisyamento, at pagpapatibay ng samahan at iba pang mekanismo para sa tripartism at social dialogue.

"Ang ika-pito sa ating agenda ay ang paglalagay ng patas, simple at mabilis na sistema sa pagsasaayos ng di-pagkakaunawaan sa lugar-paggawa," ani Bello.

Bilang bahagi ng istratehiya upang makamit ang agenda na ito, inatasan ni Kalihim Bello ang lahat ng ahenisya na duminidig sa mga usapin sa paggawa na magsumite ng kani-kanilang plano upang mabawasan at tuluyang masolusyunan ang tambak na kaso.

Kanya ring iniatas ang muling pag-aaral upang gawing simple ang mga patakaran sa pagdinig ng mga kaso.

"At ika-walo sa ating agenda ay ang pagkakaroon ng mga polisiya, alituntunin at batas sa paggawa na tutugon sa mga pangangailangan ng ating manggagawa" ani Bello, at kanyang idinagdag na ang Eight-Point Labor and Employment Agenda ng DOLE ay magiging daan upang makalikha ng trabaho at mapangalagaan ang karapatan ng manggagawa.

Source: Philippine Information Agency